top of page

Πολιτική Απορρήτου

1. Εισαγωγή

Η “PRIME BIOSCIENCES I.K.E.” με τον διακριτικό τίτλο “PRIME BIOSCIENCES” (εφεξής η  “Εταιρεία” ή “εμείς”) αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών του Ιστότοπού της www.delictase.gr (εφεξής ο “Ιστότοπος”). Στόχος της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου (εφεξής η “Πολιτική”) είναι να ενημερώσουμε τους επισκέπτες και χρήστες του Ιστότοπού μας, μεταξύ άλλων, για τα προσωπικά δεδομένα που η Εταιρεία μας συλλέγει, τον σκοπό για τον οποίο τα επεξεργάζεται και τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με αυτά.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία και δεδομένα μας χορηγείτε ή συλλέγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από εμάς στα πλαίσια λειτουργίας του Ιστότοπού μας, θα χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία μας σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, περιλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής "ΓΚΠΔ") και του Νόμου 4624/2019 "Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις".

 

2. Βασικές έννοιες

“Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα” ή “Προσωπικά Δεδομένα”: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (“υποκείμενο των δεδομένων”). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

“Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων”: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

“Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων”: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

“Εκτελών την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων”: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

 

3. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υπεύθυνη επεξεργασίας για όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που εκτελούνται μέσω του Ιστότοπου είναι η Εταιρεία μας “PRIME BIOSCIENCES I.K.E.”, με έδρα επί της οδού Λεμεσού 18 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, Τ.Κ. 17341, Ελλάδα, τηλ. (+30) 211 1828 611.

 

4. Είδος προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς

Κατά τη χρήση του Ιστότοπου, η Εταιρεία ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με εσάς και επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας, άμεσα ή έμμεσα σε συνάρτηση με επιπλέον πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές που ονομάζονται “προσωπικά δεδομένα”, μπορούν δε να συλλεχθούν από την Εταιρεία τόσο όταν μας τις χορηγείτε οικειοθελώς (π.χ. όταν εγγράφεστε στην υπηρεσία αποστολής newsletter) ή απλά αναλύοντας τη συμπεριφορά σας στον Ιστότοπό μας (π.χ. μέσω των cookies).

 

Δεδομένα που μας χορηγείτε οικειοθελώς

Εφόσον επιθυμείτε να εγγραφείτε μέσω του Ιστότοπού μας στη λίστα αποδεκτών ηλεκτρονικών newsletters της Εταιρείας μας, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email). Εάν επιλέξετε να επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας χρήση της “Φόρμας Επικοινωνίας” που διατίθεται στον Ιστότοπό μας, θα σας ζητηθεί να χορηγήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (όνομα, επώνυμο, email και προαιρετικά το όνομα της εταιρείας σας). Ομοίως, εφόσον κάνετε χρήση της “Φόρμας Ενδιαφέροντος/Παραγγελίας” μέσω του Ιστότοπού μας, θα σας ζητηθεί να μας χορηγήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο, διεύθυνση και προαιρετικά εταιρεία και αρμοδιότητα). Δεν είναι υποχρεωτικό να χορηγήσετε στην Εταιρεία τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, εάν δεν τα χορηγήσετε, η Εταιρεία δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή/και να προσφέρει τις υπηρεσίες που ζητήσατε.

 

Δεδομένα Περιήγησης

Η λειτουργία του Ιστότοπού μας, όπως συμβαίνει συνήθως με κάθε ιστότοπο στο διαδίκτυο, περιλαμβάνει τη χρήση συστημάτων υπολογιστών και διαδικασιών λογισμικού που συλλέγουν πληροφορίες για τους χρήστες του Ιστότοπου ως μέρος της συνήθους λειτουργίας τους. Παρόλο που η Εταιρεία δεν συλλέγει τις πληροφορίες αυτές για να τις συσχετίσει με συγκεκριμένο χρήστη, είναι πιθανό, λόγω της φύσης τους και στα πλαίσια συσχέτισής τους με επιπλέον δεδομένα που τηρούνται από τρίτα μέρη, να επιτρέψουν την ταυτοποίηση χρήστη, είτε άμεσα είτε έμμεσα κάνοντας χρήση άλλων πληροφοριών που έχουν συλλεγεί.

Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνουν παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σας σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP),  της θέσης σας (χώρα), των ονομάτων τομέα (domain names) του υπολογιστή σας, των διευθύνσεων Ενιαίου Αναγνωριστικού Πόρου (URI) για πόρους που ζητάτε μέσω του Ιστότοπου, του χρόνου κατά τον οποίο έγιναν τέτοιου είδους αιτήματα, των πληροφοριών για τη δραστηριότητά σας στον Ιστότοπό μας (π.χ. τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, τα προϊόντα που βλέπετε), λεπτομερειών για τη συσκευή (π.χ. υπολογιστής, τάμπλετ ή smartphone) που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και ούτω καθεξής, μέσω cookies και άλλων τεχνολογιών που επιτρέπουν την εν λόγω ανίχνευση. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε να επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies.

Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν από τη Εταιρεία μόνο για ανώνυμους, στατιστικούς σκοπούς που σχετίζονται με τη χρήση του Ιστότοπου, χωρίς να συσχετιστούν με οποιοδήποτε αναγνωριστικό των χρηστών, για να διασφαλιστεί η ορθή του λειτουργία και να εντοπιστούν τυχόν σφάλματα ή/και παραβιάσεις του Ιστότοπου. Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να διερευνηθούν ευθύνες σε περίπτωση διάπραξης εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο κατά του Ιστότοπου.

 

5. Σκοποί και Νομικές Βάσεις Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγονται μέσω του Ιστότοπού της, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

Ι. Για να απαντάει σε ερώτημά σας, για να σας παρέχει πληροφορίες ή υπηρεσίες τις οποίες αιτείσθε. Για να επεξεργάζεται συναλλαγές και εγγραφές που ζητάτε και για να επικοινωνεί μαζί σας όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής emails. Για να ολοκληρώνει εντολές αγορών και να παραδίδει προϊόντα που παραγγείλατε μέσω του Ιστότοπού της και να παρέχει κάθε άλλους είδους υπηρεσίες τις οποίες ενδέχεται να ζητήσετε. Για τους ανωτέρω σκοπούς (εις το εξής από κοινού “Παροχή Υπηρεσιών”) δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς η εν λόγω επεξεργασία κρίνεται απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών που έχετε αιτηθεί και, συνεπώς, για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας είστε μέρος ή για τη λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης (ΓΚΠΔ άρθρο 6, παρά. 1 β). Δεν είναι υποχρεωτικό να χορηγήσετε στην Εταιρεία τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς. Ωστόσο, εάν δεν τα χορηγήσετε, η Εταιρεία δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή/και να προσφέρει τις υπηρεσίες που ζητήσατε.

ΙΙ. Για σκοπούς μάρκετινγκ, προώθησης και διαφήμισης, αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας και προκειμένου να σας αποστέλλονται προσφορές, προωθητικές ενέργειες, ηλεκτρονικά newsletters και άλλες πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Η επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς (εις το εξής από κοινού “Marketing”) βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (ΓΚΠΔ άρθρο 6, παρά. 1 α). Δεν είναι υποχρεωτικό να χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας στην Εταιρεία για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό αυτό και ουδεμία επίπτωση θα υποστείτε σε περίπτωση που επιλέξετε να μην τη χορηγήσετε, πέραν του γεγονότος ότι δεν θα μπορείτε να λαμβάνετε προωθητικές επικοινωνίες από τη Εταιρεία. Οποιαδήποτε συγκατάθεση χορηγείται, μπορεί μελλοντικά να ανακληθεί. Σημειώνεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που στηρίχθηκε στην εν λόγω συγκατάθεση.

ΙΙΙ. Για σκοπούς μελλοντικού μάρκετινγκ, προώθησης και διαφήμισης, αποστέλλοντας σε εσάς απευθείας ηλεκτρονικές προωθητικές επικοινωνίες, αναφορικά με προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από την  Εταιρεία, τα οποία είναι πανομοιότυπα ή παρεμφερή με αυτά τα οποία έχετε στο παρελθόν τυχόν ζητήσει από την Εταιρεία μας (εις το εξής “Soft Spam”). Η επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς στηρίζεται σε έννομο συμφέρον της Εταιρείας (ΓΚΠΔ άρθρο 6, παρά. 1 στ) για την αποστολή σε εσάς απευθείας  ηλεκτρονικής προωθητικής επικοινωνίας, αναφορικά με προϊόντα και υπηρεσίες της, τα οποία είναι πανομοιότυπα ή παρεμφερή με αυτά που  έχετε κατά το παρελθόν ζητήσει. Μπορείτε να αποκλείσετε τις επικοινωνίες αυτές και ουδεμία επίπτωση θα έχετε εάν το πράξετε αυτό, δηλώνοντας εναντίωση μέσω του συνδέσμου διαγραφής (link)  που παρέχεται στο κάτω μέρος κάθε τέτοιας μελλοντικής επικοινωνίας.

IV. Για να αναλύσουμε τη χρήση του Ιστότοπου, να μετρήσουμε την επισκεψιμότητά του, να αντλήσουμε πληροφορίες αναφορικά με τις προτιμήσεις των χρηστών, καθώς και να προβάλουμε διαφημίσεις σχετικές με τους χρήστες και τα ενδιαφέροντά τους, μέσω της χρήσης cookies στατιστικής ανάλυσης/επιδόσεων και cookies στόχευσης/διαφήμισης. Η επεξεργασία για τον ως άνω σκοπό (εις το εξής “Διαφήμιση/Ανάλυση”) βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (ΓΚΠΔ άρθρο 6, παρά. 1 α), η οποία λαμβάνεται μέσω του cookie banner ή/και συγκεκριμένου πεδίου που θα πρέπει να συμπληρώσετε ενεργά. Δεν είναι ποτέ υποχρεωτικό να χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας στην Εταιρεία προκειμένου να κάνει χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό αυτό, ενώ ουδεμία επίπτωση θα έχετε σε περίπτωση που επιλέξετε να μην τη χορηγήσετε. Οποιαδήποτε συγκατάθεση χορηγείται μπορεί μελλοντικά να ανακληθεί, τροποποιώντας τις ρυθμίσεις της συσκευής σας, βάσει οδηγιών που παρατίθενται στην Πολιτική Cookies της Εταιρείας μας.

V. Για τη συμμόρφωση με νόμους οι οποίοι επιβάλλουν στην Εταιρεία τη συλλογή ή/και περαιτέρω επεξεργασία ορισμένων κατηγοριών προσωπικών δεδομένων. Όταν χορηγείτε οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο στην Εταιρεία, η Εταιρεία πρέπει να το επεξεργάζεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, γεγονός το οποίο ενδέχεται να σημαίνει διατήρηση και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε επίσημες αρχές, σε συμμόρφωση με φορολογικές, τελωνειακές ή άλλες νομικές υποχρεώσεις. Δεν απαιτείται συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων για τον σκοπό αυτό (εις το εξής “Συμμόρφωση”), δεδομένου ότι μία τέτοια επεξεργασία είναι αναγκαία σε συμμόρφωση με μία έννομη υποχρέωση της Εταιρείας (ΓΚΠΔ, άρθρο. 6, παρά. 1 γ).

VI. Για να προστατεύουμε και να υπερασπιζόμαστε την ασφάλεια των συστημάτων και της ιδιοκτησίας της Εταιρείας, περιλαμβανομένης της αποτροπής και του εντοπισμού οποιασδήποτε κακής χρήσης του Ιστότοπου ή τυχόν απατηλών δραστηριοτήτων οι οποίες λαμβάνουν χώρα μέσω του Ιστότοπου, καθώς και για να υπερασπιζόμαστε τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας ενώπιον αρμόδιων Δικαστηρίων και Αρχών. Η επεξεργασία για τον σκοπό αυτό (εις το εξής “Ασφάλεια/Έννομα Συμφέροντα”) είναι απαραίτητη για την επιδίωξη εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας (ΓΚΠΔ άρθρο 6, παρά. 1 στ).

6. Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία δεν πωλεί, ανταλλάσσει, ενοικιάζει δεδομένα σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να έχουν, κατά περίπτωση, και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο:

 • Προσηκόντως διορισμένοι συνεργάτες/πάροχοι υπηρεσιών προς την Εταιρεία μας (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, υποστήριξης συστημάτων ΙΤ, διαχείρισης περιεχομένου Ιστότοπου, εξυπηρέτησης πελατών, μεταφορικές εταιρείες, νομικοί σύμβουλοι, λογιστές).

 • Συνδεδεμένες με την Εταιρεία μας επιχειρήσεις για εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς.

 • Επιλεγμένα πρόσωπα τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Εταιρεία να επεξεργάζονται τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών μέσω του Ιστότοπου (π.χ. τεχνική συντήρηση εξοπλισμού δικτύου και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών), τα οποία έχουν αναλάβει υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας ή υπόκεινται σε κατάλληλη νομική υποχρέωση εχεμύθειας (π.χ. υπάλληλοι της Εταιρείας).

 • Πιστωτικά ιδρύματα (ενδεικτικά, για την εκτέλεση πληρωμών).

 • Δημόσιες αρχές, φορείς, υπηρεσίες, περιλαμβανομένων φορολογικών αρχών, εφόσον αυτό απαιτείται σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο.

 • Σε περίπτωση που η Εταιρεία υποστεί επιχειρηματική αλλαγή, επανοργάνωση, συγχώνευση, πώληση κλπ. τα δεδομένα σας ενδέχεται να μεταβιβαστούν. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να σας ενημερώσει, δίνοντάς σας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

7. Ανήλικοι

Συμμορφούμενη  με τους νόμους που προστατεύουν την ιδιωτικότητα των παιδιών στο διαδίκτυο, η Εταιρεία δεν συλλέγει εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα προσώπων που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που η Εταιρεία πληροφορηθεί  ότι ακούσια συνέλεξε προσωπικά δεδομένα ανηλίκου, θα διαγράψει τα στοιχεία αυτά.

 

8. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μέσω του Ιστότοπου θα αποθηκεύονται και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος καταστροφής, απώλειας (συμπεριλαμβανομένης τυχαίας απώλειας), μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή μη συμβατής χρήσης με τον αρχικό σκοπό συλλογής. Αυτό επιτυγχάνεται με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, τα οποία έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την Εταιρεία.

 

9. Χρόνος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Γενικά, η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα αυστηρά για όσο χρόνο απαιτείται, βάσει του σκοπού για τον οποίο είχαν συλλεγεί. Τα κριτήρια που διέπουν τον καθορισμό του χρόνου τήρησης των δεδομένων περιλαμβάνουν τα εξής: (α) όσο διαρκεί η μεταξύ μας σχέση, (β) εφόσον η επεξεργασία στηρίζεται στη συναίνεσή σας, από τη στιγμή που τη χορηγείτε μέχρι τη στιγμή ανάκλησης αυτής, εκτός εάν απαιτείται περαιτέρω διατήρηση για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας – διευκρινίζεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που στηρίχθηκε στην εν λόγω συγκατάθεση, (γ) όσο απαιτείται προκειμένου να βρίσκεται η Εταιρεία σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωση που την βαρύνει, (δ) όσο κρίνεται σκόπιμο ενόψει της νομικής θέσης στην οποία βρισκόμαστε (όπως υπεράσπιση δικαιωμάτων ενώπιον Δικαστηρίων, έλεγχοι Ρυθμιστικών Αρχών κλπ.). Ειδικότερα:

Προσωπικά Δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για την Παροχή Υπηρεσιών (σύμφωνα με τον όρο 5.Ι. ανωτέρω), θα διατηρούνται από την Εταιρεία για μία περίοδο η οποία κρίνεται αυστηρά αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού. Οι πληροφορίες, ωστόσο, θα διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε οποιεσδήποτε αξιώσεις αναφορικά με τις υπηρεσίες ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της Εταιρείας σχετικά με πιθανή ευθύνη αναφορικά με την Παροχή Υπηρεσιών.

Προσωπικά Δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για σκοπούς Marketing καθώς και για σκοπούς Διαφήμισης/Ανάλυσης (σύμφωνα με τους όρους 5.ΙΙ. και 5.ΙV. ανωτέρω), θα διατηρούνται από την Εταιρεία από τη στιγμή που χορηγείτε τη συγκατάθεσή σας μέχρι τη στιγμή ανάκλησης αυτής. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης, τα προσωπικά δεδομένα θα παύσουν να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς αυτούς, ωστόσο ενδέχεται να διατηρηθούν από την Εταιρεία, καθώς μπορεί να χρειαστεί να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της Εταιρείας σχετικά με πιθανή ευθύνη αναφορικά με αυτού του είδους την επεξεργασία.

Προσωπικά δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για Soft Spam (σύμφωνα με τον όρο 5.ΙΙΙ. ανωτέρω), θα διατηρούνται από την Εταιρεία από τη στιγμή που τα χορηγείτε στην Εταιρεία μέχρι τη στιγμή της εναντίωσής σας στην εν λόγω επεξεργασία.

Προσωπικά Δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για σκοπούς Συμμόρφωσης (σύμφωνα με τον όρο 5.V. ανωτέρω), θα διατηρούνται από την Εταιρεία για τη χρονική περίοδο που απαιτείται, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες νομικές υποχρεώσεις για τις οποίες τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας.

Προσωπικά Δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για σκοπούς Ασφάλειας/Εννόμων Συμφερόντων (σύμφωνα με τον όρο 5.IV. ανωτέρω), θα διατηρούνται από την Εταιρεία αυστηρά για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συνελέγησαν.

Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος, το σύνολο των δεδομένων θα διαγράφεται ή θα ανωνυμοποιείται, με την εξαίρεση δεδομένων τα οποία σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο απαιτείται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 

10. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Ως υποκείμενο των προσωπικών σας δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη υπαγωγής σε κάποιες από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ο ΓΚΠΔ ή η ισχύουσα νομοθεσία:

 • Να ζητήσετε επιβεβαίωση για το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρεία και, εάν συμβαίνει αυτό, να αποκτήσετε πρόσβαση, καθώς και να λάβετε αντίγραφο αυτών.

 • Να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων, την επικαιροποίηση των δεδομένων σας ή/και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων.

 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, εάν αυτά δεν είναι απαραίτητα ή κρίνετε ότι υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία.

 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, όταν αισθάνεστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη ή είναι παράνομη.

 • Να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όταν αυτή λειτουργεί ως νομική βάση επεξεργασίας.

 • Να ζητήσετε, υπό όρους, τη φορητότητα των δεδομένων σας, δηλαδή να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβαση αυτών σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 • Να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό της τόπο www.dpa.gr → Τα δικαιώματά μου → Υποβολή καταγγελίας, όπου θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες.

11. Τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρητου

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική από καιρού εις καιρόν. Οποιαδήποτε αναθεώρηση θα εμφανίζεται στον Ιστότοπό μας, ενώ θα υπάρχει σαφής ένδειξη με την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Πολιτική, ώστε να είσαστε ενήμεροι για τυχόν τροποποιήσεις ή επικαιροποιήσεις αυτής.

12. Επικοινωνία

Σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε αίτημα ή απορία, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας:

Ταχυδρομικώς: PRIME BIOSCIENCES I.K.E., Λεμεσού 18, Τ.Κ. 17341, Άγιος Δημήτριος - Αττική, Ελλάδα

Τηλεφωνικώς: (+30) 211 1828 611

Με email: info@primebiosciences.com

Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας το ταχύτερο δυνατό.

Ημ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης: 04/2020

bottom of page